I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín

Adresa:
FN Trenčín
Legionárska 28
91171 Trenčín
Spojenie:

Telefón:
Referát kontroly Ing. Beoková 032/6566 403
Právny referát Mgr. Riedlová, p. Vargová 032/6566 515
Odbor personálny a mzdový Ing. Kopuncová 032/6566 258
Ekonomický odbor Ing. Šimurková 032/6566 208
Technický odbor Ing. Fabo 032/6566 524
Oddelenie informačných technológií RNDr. Záhumenský 032/6566 852
Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva Ing. Stehlík 032/6566 349
Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami Ing. Kuzmová 032/6566 235
Oddelenie materiálno-technického zásobovania p. Gabrišová 032/6566 563
Odbor prevádzkovo-administratívny Ing. Zovčáková 032/6566 438
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania Bc. Miklošková 032/6566 587
Referát kvality Ing. Bartek 032/6566 406
Bezpečnostno-technická služba p. Sivák 032/6566 513
Referát verejného obstarávania p. Skočíková 032/6566 275
Referát zdravotníckej štatistiky Ing. Hofierková 032/6566 546
Sociálna služba Mgr. Majeríková 032/6566 633
Lekárenské oddelenie PharmDr. Blahovec 032/6566 233
Lekárska knižnica Mgr. Petrů 032/6566 105
Mapa:

Mapa:
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom