I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Ružomberok

Nemocnica Ružomberok

Nemocnica Ružomberok

Adresa:
Ústredná vojenská nemocnica SNP
Generála Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok

Telefón - ústredňa: 438 21 11
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Ústav klinickej alergológie a imunológie
Psychologické oddelenie
Oddelenie farmácie a zdravotníckej techniky
Oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva
Ústav klinickej hematológie a transfuziológie
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Ústav patologickej anatómie
Ústav klinickej biochémie
Ústav klinickej mikrobiológie
Oddelenie rádiodiagnostiky
Stomatologické oddelenie
Záchranná zdravotná služba

Oddelenia
Oddelenie dermato-venerologické, klinickej imunológie a alergológie
Detská klinika
Detské rehabilitačné sanatórium
Doliečovacie oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Chirurgická klinika
Oddelenie cievnej chirurgie
Infektologická klinika
Klinika vnútorného lekárstva
Klinika anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Neurochirugická klinika
Neurologická klinika
Novorodenecké oddelenie
Oftalmologická klinika
Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie
Oddelenie pneumológie a ftizeológie
Oddelenie Psychiatrické a medicína drogových závislostí
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom